Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr MAN/21 6 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Szwajcarskiego Funduszu Społecznego

Plan dyskusja w czasie warsztatu zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Z Przywództwa
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:

 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja włókien szklanych
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żagański oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen King Conford Trading Development Co. Ltd., „Agromet” Sp. z o.o. , Zakłady Wyrobów Metalowych SHL S.A., „KAL-MAR” Kamil Budzisz, „ELART” , Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , Anna Banek ABConsulting, FIRMA MAZUR Piotr Mazur, Inntegro , NEWCO , PLATFORMA KOMUNIKACJI , Zakład Techniki Mikroprocesorowej Jerzy Brzeski, FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, WS Media Joanna Stoltman, ”SWAL” TOMASZ ŻEBROWSKI

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.