Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr FZR/92 7 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego

Agenda debata podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Warsztaty Handlowe
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: oświęcimski oraz poznański

  Upoważnieni beneficjenci to: Banach Marian Firma Handlowo-Uslugowa „Banach”, Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A. , Żegluga Bydgoska S.A., PUH DK, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SAT-KOM” Sp. z o.o., „POLONIT” – , BONAIR , Dot Mobile , Interactive Voice News , MORELE.NET RADOSŁAW STASIAK MICHAŁ PAWLAK, QNC Andrzej Stasz, Trojanów , Leo Minor Wojciech Bąk, P.P.H.U SUN-DAY ADAM SZAFAROWICZ, Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.