Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr UBZ/64 8 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Bafangyuan Gifts Co. Ltd., Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o. , Auto Ermart Niewiadomska Marta, P.P.H.U.”TECH-MEDICA” Andrzej Szafrański, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej „KOR-SAT” , „INCO-VERITAS” , BrainSoft , ENERBIO , Future Processing Sp. z o.o., MT PROJEKT, SenJor , Wikia , Drewgór S.Walczak i S-ka S.J., PBM POŁUDNIE , WIWAX

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.