Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr XSX/21 4 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas konferencji zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Symulacje Finansowe
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja włókien szklanych
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świdnicki oraz bieruńsko-lędziński

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Oponiarska „Dębica” S.A.(TC Dębica S.A.), Zakłady Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A., ORTHOmedicus, Marzanna Brzozowska, P.H.U. „TELE-SAT” Henryka Bałabańska , „EURONET” S.C. Norbert Saniewski, Mieszko Jarecki, California Trailer Spółka z o.o., D+D , Ifun4all sp. z o.o., Locitech Sp. z o. o., SMF POLAND Spółka z o.o., Tide Software Sp. z o.o., BeClever , UST-M , Przychodnia Stomatologiczna DENTICA L. i J. Oleszczuk Spółka Jawna

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.