Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr NHU/79 2 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Europejskiego Programu Spójności

Program debata podczas spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Pomiar efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Spotkania Team Building
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brzeski oraz grodziski

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT WOJCIECH FPUH „SMREK” wspólnik spólki cywilnej, Polar S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A., Firma Handlowo-Transportowa „AS” Andrzej Salawa, Otwocka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , ZICOM Sp. z o.o. , „ZMM MAXPOL” ZPCHR Andrzej Polak, Edica S.A., INVESTLAND SP. Z O.O., NET COM Sp. z o.o., TATRY TOUR Sp. z o.o., Województwo Pomorskie, Luxima S.A. , PBM POŁUDNIE , Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.