Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z audytem projektu nr OAIJ/49 1 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Europejskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek debata podczas konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Pomiar sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Warsztaty w Nałęczowie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR


 • Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przeładunek towarów
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sochaczewski oraz radomski

  Upoważnieni beneficjenci to: JADWIGA STRUZIK Firma Lingwistyczna „Prospekt”, Fabryka Maszyn i Urządzeń Famak S.A., „IZOPOL” S.A. , Kompleksowe roboty ziemne, NETSAT S.C. , Przedsiębiorstwo „TOMKÓW” , ALUPROF S.A., CompSecur Sp. z o.o., Jaxa Networks Rafał Budweil, NOVO SoftNet Sp. z o.o., Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Spółka Jawna, Zatorski Krzysztof, Cezary Tkaczyk FOTOREKLAMA.COM, Meblomaster Gryglas Kraszewski Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INBUD Karczewski Stefan

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.