Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr YET/35 1 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Agenda debata podczas warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Kursy w Bielsku Białej
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krakowski oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Yangdong Jingzhou Hardware Co. Ltd., POLAR S.A., Fabryka Maszyn Rolniczych „PILMET” S.A., SOLD , P.P.H.U. KADAC ELEKTRONIK , Przedsiębiorstwo Przemyslowo-Handlowe AURA Sp. z o.o. , BioInfoBank Sp. z o. o., Datentechnik Mariusz Jednoralski, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., MCONSULTING Monika Sobotkiewicz, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE , WOOD-MIZER INDUSTRIES , Air Market S.A., MAR-KOM , W&B MOLD – WB Spółka komandytowo-akcyjna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.