Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr UHX/26 4 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas spotkania zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Szczecinie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brzeziński oraz m. Łomża

  Upoważnieni beneficjenci to: „HUTMEN” S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., BONDUELLE Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROF-US Spółdzielnia, Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Rutki” , „PBA INVESTMENT” , AC S.A., EASYDOT SOFTWARE Sp. z o.o., IWONA ZIEMBIŃSKA PROSPER STUDIO, OZE 11 , PABEMIA spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o., AVERS SCREENS , Oskar Kaszynski Studio Panika, ”Zbigant” Zbigniew i Andrzej Lenaratowicz spółka jawna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.