Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr ATK/31 8 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Warsztaty w Bielsku Białej
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie omówiony pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja papieru i tektury
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Szkoły policealne
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Skierniewice oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: ” MONA LISA” Spółdzielnia Socjalna, PZL „Warszawa – Okęcie” S.A., PAGED MEBLE S.A., BECKER-BUD Usługi brukarsko – ogrodnicze, „SATRON” S.C. Systemy Telewizji Kablowej , AM-TEL Spółka Cywilna , BANEO Beata Zabłocka, EDU & MORE , Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska Norbert Werkowski s.c., MYPACK Tomasz Miklas, People Photo Gallery Hubert Sobalak, TopGaN Sp. z o.o., Elektra Włodzimierz Nyc Witold Nyc spółka jawna, MDM , Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.