Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr EDF/12 9 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Priorytetu Pomocowego

Harmonogram debata podczas spotkania obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Konferencje w Częstochowie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Sprawy zagraniczne
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: olkuski oraz brzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Philips Lighting Poland S.A., Telekomunikacja Polska S.A. , Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS S.A., Gabinet Ortopedyczny Miron Termanowski, Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, „INTER-MLECZ” , BAR CARGOLIFT Polska , EC SYBILTECH Sp. z o.o., Internetowy Dom Mediowy , ODDZWOŃ.PL , POCH , TOMASZ JACEK BIENIEK, Business Platform Sp. z o.o., MOSTEL , Adam Sierzan, Tomasz Pasicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „PS s.c. Adam Sierzan Tomasz Pasicz”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.