Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr EBO/75 2 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Warsztaty w Szczecinie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Działalność w zakresie architektury
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wieruszowski oraz mrągowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Yangdong Jingzhou Hardware Co. Ltd., Garbarnia Brzeg S.A., „ELZAM-HOLDING” S.A., Spółka Komandytowo-Akcyjna”, „ELTROS” Usĺugi Elektroinstalacyjne , „ONLINE INVESTMENTS & LOANS” , Car Pol Leasing Sp. z o.o., DAX COSMETICS , INTEGER.pl , NuON.pl , ŚwiatObrazu sp. z o.o., Zakład Produkcji i Projektowania Wyrobów Elektromechanicznych AWA, Jadwiga Pigłas, Andrzej Zielenda, Spółka Cywilna, ACEL HVAC , Pracownia Projektowania Wnętrz i Dekoracji Wnętrze Agnieszka Felczak, MINT Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.