Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr YLA/85 2 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Europejskiego Priorytetu Pomocowego

Plan dyskusja podczas seminarium obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Mazurach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Sprawy zagraniczne
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świdnicki oraz opatowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Szczeciński Przemysł Drzewny S.A., Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal S.A., TOM CARS, Brukowani, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , Spółdzielnia Mieszkaniowa ROZSTAJE , Bioelektrownia sp. z o.o., EVER , IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o., Mariola Ostoja Kowalska, Rumina – Kazimierz Klawiter, TES GROUP , FILD.NET Sp. z o.o., M4B S.A., Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.