Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr KPL/98 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena sprawności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Warsztaty w Karpaczu
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Handel energią elektryczną
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: złotoryjski oraz świdwiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń”, SPOMASZ Białytok S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynniki Chemiczne” S.A., FAMIS WC Sp. z o.o., Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B , „METREX” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Marek Chuchracki, Bass Cosmetics Walewska Bilons , Form-Plast , GORT S.A., OPONEO.PL , REMEDIS , Zakład Poligraficzny POLMAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna, EMIASTA.PL , CELLPAK Zdzisław Koziatek, PAWEŁ MALINOWSKI LUS-AR

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.