Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr HTW/79 3 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Spotkania team building w Szklarskiej Porębie
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • na lata 2007-2013″
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Obrona narodowa
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: głogowski oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Xuanzhilang Arts&Crafts Product Co. Ltd, Fabryka Dywanów „Weltom” S.A., Zakłady Podzespołów Radiowych „MIFLEX” S.A., Sklep Medyczny Orto-Med Agnieszka Stepaniak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SATON” Sp. z o.o. , DOLSAT Sp. z o.o. , Business Management Software Sp. z o.o., EQUITY INVESTMENTS S.A., iFusion , Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” , PROSOFTIM SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Woldar Sp. z o.o. , Devroom Michał Doleżek, POZBUD T&R , Sport Medica

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.