Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr AFIJ/52 3 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Bałtyckiego Funduszu Spójności

Agenda debata w czasie panelu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Z Zarządzania Projektami
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowosądecki oraz węgorzewski

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC” S.A., Towarzystwo Handlu i Nieruchomości „Pewex” S.A. , Zakłady Przemysłu Lekkiego „WIGOLEN” S.A., Ryma-Med Ryszard Sroka, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARTON Mariusz Trąbczyński, „TELMIX” Telewizja Kablowa Mirosław Pacek, Budizol , FIRMA MOTORYZACYJNA B.PUDLIK – J.OSTROWSKI SPÓŁKA JAWNA, GET Sp. z o.o., Macrologic , RENEX Predrag Topić, Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC , FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, ZAKŁAD KRAWIECTWA LEKKIEGO STEŃKA CHOMONT STEFANIA, Usługi Transportowo-Handlowe Józef Melion

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.