Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr CNM/49 8 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Programu Spójności

Plan debata podczas konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Weryfikacja sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Warsztaty w Rzeszowie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Badania i analizy techniczne
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łódzki wschodni oraz grajewski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Hydrotrest” S.A., Przedsiębiorstwo Turystyczne CAMPTUR Sp. z o.o. , Kopalnia Piasku „KUŹNICA WARĘŻYŃSKA” S.A., Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny Jan Rochalski, Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci Telewizyjnej „PIEKARY” , „Camelia” Jarosław Glich, Mariusz Szczypior Spółka Jawna, Bart Import Poland Bartłomiej Skapski, Eco-Capital , INVESTMENT GROUP DUPLICO , Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, SAPICO A.KOPEĆ, P.CIOSEK, P.PIOTROWSKI, A.SAMOJEDNIK SPÓŁKA JAWNA, Tools for Business sp. z o.o., Abatronic , Tacholab sp. z o.o., Gmina Września

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.