Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr YWN/16 8 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Trustu Społecznego

Harmonogram debata w czasie seminarium zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Pomiar jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Częstochowie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Szkoły policealne
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brzeziński oraz sztumski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MULTIMEDIALNA”, Cementownia „Ożarów” S.A., Elektrownia „RYBNIK” S.A., Aparatura Pomiarowa Janusz Woldański, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przecław” , „GAMP” Sp. z o.o., AQUA-SZUT sp. z o.o., E-market , GREINPLAST Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Oxygen Media Admar Group Izabela Maruszewska, SEEN Technologie , Webspine Polska , Hydro-Vacuum , METAL-TECH , Zakład Produkcyjny „Prozamet” inż. Karol Zarębski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.