Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr MNP/39 7 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Treningi w Zakopanem
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: aleksandrowski oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „OLMEX” w Katowicach Sp. z o.o., Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Montares” S.A., Zakłady Wyrobów Metalowych S.A., Płocka Telewizja Kablowa „Relax-Sat” S.C. , Zakład Usług Antenowych ANTSERWIS Kazimierz Kociński, Henryk Czajkowski, Olenia Kordylewicz s.j. , JG SATEL Justyna Gromak , AUTO-BACKUP , Crisil Irevna Poland Sp. z o.o., HolonGlobe Sp. z o. o., Linkarium.pl Starzyński Spółka komandytowa, REMEDIS , Zakład Usługowy ROSA Sp. z o.o., BEPPE JOLANTA MARJAŃSKA, TitaniumAngel Group , Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego Wojciech Podstawka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.